román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: a
találatok száma: 227


a ajunge la scadenţă - esedékessé válik, lejár


a andosa - forgat, forgatmányoz, hátirattal ellát


a anualiza - éves szintre vetít


a avaliza - váltókezességet vállal, avalizál


a bloca un cont bancar - bankszámlát zárol


a capitaliza (dobânda etc.) - tőkésít


a cesiona - engedményez, átruház, átenged


a comanda - megrendel, rendel


a contracta un împrumut - kölcsönt vesz fel


a credita (o întreprindere etc.) - hitelez, hitelt nyújt


a da faliment - csődbe jut, csődbe megy


a deschide un acreditiv - akkreditívet nyit


a deschide un cont - számlát nyit


a desface (produsele) - elad, értékesit, árusít


a despăgubi - kártalanít, kárpótol


a deveni scadent - esedékesse válik, lejár


a disponibiliza (forţa de muncă) - elbocsát


a economisi - megtakarít, takarékoskodik


a efectua o plată - fizetést teljesít, kifizetést teljesít


a efectua plăţi dintr-un cont bancar - bankszámláról kifizetéseket teljesít


a emite acţiuni - részvényeket bocsát ki


a emite obligaţiuni - kötvényeket bocsát ki


a emite titluri (de valoare) - értékpapírokat bocsát ki


a expedia (marfa) - felad, elküld


a expira - lejár


a exporta - kivisz, exportál


a extrapola - kivetít, extrapolál


a factura - számláz


a falimenta - csődbe juttat, csődbe visz


a finanţa - finanszíroz


a fixa (preţul) - megszab


a fluctua - ingadozik, hullámzik


a gira (o cambie) - forgat, forgatmányoz, hátirattal ellát


a importa - behoz, importál


a încheia un contract - szerződést köt, szerződést megköt


a închide (o întreprindere) - bezár


a închide o poziţie (la bursă) - pozíciót lezár


a internaliza (externalităţile negative) - belsővé tesz, internalizál


a investi - befektet, beruház


a liberaliza - liberalizál


a lichida (o datorie) - kifizet, kiegyenlít


a lichida (o întreprindere) - felszámol


a livra (marfă) - szállít, leszállít


a majora (preţurile, salariile) - (fel)emel, növel


a naţionaliza - államosít


a plasa (bani) - kihelyez, befektet


a plăti în avans - előre fizet


a plăti în numerar - készpénzben fizet, készpénzzel fizet


a plăti în rate - részletekben fizet


a privatiza - magánkézbe ad, privatizál


a produce - termel, gyárt, előállít


a rambursa - visszafizet, visszatérít, törleszt


a răscumpăra - visszavásárol


a reeşalona - átütemez


a refinanţa - refinanszíroz


a reinvesti - újból befektet, újra befektet


a reporta - áthoz, átvisz


a resconta - viszontleszámítol, visszleszámítol, rediszkontál


a restructura - átszervez


a rezilia (un contract) - felbont, felmond


a sconta (o cambie, un bilet de ordin) - leszámítol, diszkontál


a sponsoriza - támogat, szponzorál


a stagna - pang, stagnál


a stipula (într-un contract) - (szerződésben) kiköt


a subvenţiona - támogat, szubvencionál


a tezauriza - felhalmoz, tezaurál


a trage (o sumă dintr-un credit) - lehív


a transforma în numerar - készpénzzé tesz


a vămui - vámol


a vărsa (o sumă de bani) - befizet


a vira - átutal


acciză - fogyasztási adó, luxus adó


accize - jövedéki adó


achiziţie documente - dokumentumbeszerzés


acont (avans) - előleg


acord bilateral - kétoldalú megállapodás


acord cadru - keretmegállapodás


acord comercial - kereskedelmi megállapodás


acord de cooperare - együttműködési megállapodás


acord de cumpărare exclusivă - kizárólagos beszerzési megállapodás


acord de decontare clearing - klíringmegállapodás


acord de distribuire exclusivă - kizárólagos forgalmazási megállapodás


acord de distribuţie selectivă - szelektív forgalmazási megállapodás


acord de limitare voluntară - önkorlátozási megállapodás


acord de stabilizare şi asociere - stabilizációs és társulási megállapodás


acord economic - gazdasági megállapodás


acord financiar - pénzügyi megállapodás


acord financiar comunitar - közösségi finanszírozási rendszer


acord instituţional - intézményi megállapodás


acord interinstituţional - intézményközi megállapodás


acord interprofesional - szakmaközi megállapodás


acord între companii - vállalatközi megállapodás


acord multilateral - többoldalú megállapodás


acord sectorial - ágazati megállapodás


acord stand-by - készenléti hitelmegállapodás


acord swap - swap


acorduri ale Comunităţii Europene - EK-megállapodás


acorduri comerciale Comunitatea Europeană - EK kereskedelmi megállapodás


acorduri de asociere la Comunitatea Europeană - EK társulási megállapodás


acorduri de cooperare Comunitatea Europeană - EK együttműködési megállapodás


acreditiv - akkreditív, hitellevél


acreditiv confirmat - igazolt akkreditív


acreditiv irevocabil - visszavonhatatlan akkreditív


acreditiv neconfirmat - nem igazolt akkreditív


acreditiv reînnoibil - feltöltődő akkreditív


acreditiv revocabil - visszavonható akkreditív


acreditiv transferabil - átruházható akkreditív


act comunitar - közösségi jogi aktus


acţionar - részvényes, részvénytulajdonos


acţionar majoritar - többségi részvényes


acţionariat - részesedés


acţionariat al salariaţilor - munkavállalói részvénytulajdon


acţiune - részvény


acţiune comună, acţiune ordinară - törzsrészvény


acţiune cotată (la bursă) - (tőzsdén) jegyzett részvény


acţiune fără drept de vot - szavazatra nem jogosító részvény


acţiune gratuită - ingyenes részvény


acţiune la purtător - bemutatóra szóló részvény


acţiune necotată (la bursă) - (a tőzsdén) nem jegyzett részvény


acţiune nominativă - névre szóló részvény


acţiune privilegiată, acţiune preferenţială (cu dividend) - elsőbbségi részvény (osztalék)


acţiuni - részvények


active (într-un bilanţ) - eszközök, aktívák


active circulante - forgóeszközök


active fixe, active imobilizate - állóeszközök, befektetett eszközök


active lichide - könnyen pénzzé tehető eszközök, likvid eszközök


activitate bancară - banki tevékenység


activitate economică - gazdasági tevékenység


activităţi de distribuţie - kereskedelmi vállalkozás


acumulare de capital - tőkefelhalmozás


adaos, adaos comercial - árrés, kereskedelmi árrés


adeverinţă de venit - munkáltatói jövedelemigazolás


administrator (al unei societăţi) - ügyvezető


adunare generală - közgyűlés


adunare generală a acţionarilor (AGA) - a részvényesek közgyűlése


adunare generală extraordinară - rendkívüli közgyűlés


adunare generală ordinară - rendes közgyűlés


agent de asigurări - biztosítási ügynök


agent de bursă - tőzsdeügynök


agent de valori mobiliare - értékpapír ügynök


agenţie de publicitate - reklámügynökseg


agenţie de turism - utazási iroda


agenţie imobiliară - ingatlanügynökseg, ingatlankozvetítő (iroda)


agio - ázsió


ajutor economic - gazdasági segély


ajutor şomaj - munkanélküli segély


al pari - névértéken, parin


alerte SMS - SMS-kontroll


alonjă (a unei cambii, a unui bilet de ordin) - toldat, váltótoldat, toldalék, váltótoldalék


amortizare - amortizáció


amortizare (în cazul activelor fixe) - értékcsökkenési leírás, leírás, amortizáció


amortizare accelerată - gyorsított leírás, gyorsított amortizáció


analiza cost-beneficiu - költség-haszon elemzés


analiză cost-beneficiu - költség-haszon elemzés


analiza costurilor - költségelemzés


analiză economică - gazdasági elemzés


analiza economică a intrărilor-ieşirilor - input-output elemzés


analiza eficacităţii costurilor - költséghatékonysági elemzés


analiză financiară - pénzügyi elemzés


andosant - forgató, forgatmányozó


andosare - forgatás, forgatmányozás


angajament de cheltuieli - kötelezettségvállalás kiadásokra


angajat - alkalmazott, munkavállaló


angajator - munkáltató


angrosist - nagykereskedő


antecalculaţie - előkalkuláció


anti-dumping (taxă vamală anti-dumping) - dömpingellenes


anticriză (program anicriză) - válságellenes


antiinflaţionist - inflációellenes


antrepozit - közraktár, raktár


antrepozit vamal - vámraktár, vámszabad raktár


antreprenor - vállalkozó


aport - hozzájárulás


aport în natură - természetbeni hozzájárulás


aport în numerar, aport în bani - készpénz-hozzájárulás, pénzbeli hozzájárulás


arbore de decizie - döntési fa


arierate - hátralék(ok)


asanare - szanálás


asigurare - biztosítás


asigurare a creditului - hitelbiztosítás


asigurare a creditului de export - exporthitel-biztosítás


asigurare agricolă - mezőgazdasági biztosítás


asigurare auto - gépjármű-biztosítás


asigurare contra incendiilor - tűzbiztosítás


asigurare contra tuturor riscurilor - minden kockázatra kiterjedő biztosítás


asigurare de credit - hitelbiztosítás


asigurare de invaliditate - fogyatékkal élők biztosítása


asigurare de răspundere civilă - felelősségbiztosítás


asigurare de sănătate - egészségbiztosítás


asigurare de sănătate valabilă în orice ţară - általános egészségbiztosítás


asigurare de viaţă - életbiztosítás


asigurare în caz de dezastru - káresemény


asigurare maritimă - tengeri szállítási biztosítás


asigurare obligatorie - kötelező biztosítás


asigurare pentru accident de muncă - munkahelyi baleset-biztosítás


asigurare pentru daune - kárbiztosítás


asigurare pentru transport - fuvarbiztosítás


asigurare personală - személybiztosítás


asigurare personală de accidente - baleset-biztosítás


asigurare privată - magánbiztosítás


asigurare publică - állami biztosítás


asigurarea creditelor de export - exportbiztosítás


asigurarea proprietăţii - vagyonbiztosítás


asigurări sociale - társadalombiztosítás (tb)


asigurat (în cadrul contractului de asigurare) - biztosított


asigurător (în cadrul contractului de asigurare) - biztosító


asistenţă financiară pe termen mediu - középtávú pénzügyi támogatás


asistenţă în industrie - ipari támogatás


asociat - üzlettárs, társ


asociaţie - egyesület


asociaţie de locatari - lakásszövetkezet


asociaţie familială - családi vállalkozás, családi társulás


asociaţii ale autorităţilor locale - helyi önkormányzati szövetség


ATM - ATM, bankautomata


audit, auditare - könyvvizsgálat, audit, auditálás


autofinanţare - önfinanszírozás


autofinanţat - önfinanszírozó


automat bancar - bankautomata, pénzkiadó automata, bankjegykiadó automata


autorizaţie (de funcţionare etc.) - engedély, jogosítvány


autorizaţie de construcţie - építési engedély


autorizaţie de export - kiviteli engedély, export engedély


autorizaţie de import - behozatali engedély, importengedély


avalist - kezes, váltókezes


avantaj absolut - abszolút előny


avantaj comparativ - komparatív előny


avantaj competitiv - versenyelőny


aviz de expediere - feladási értesítés