román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: c
találatok száma: 549


cadastru - ingatlan-nyilvántartás


calendarul Uniunii Economice şi Monetare - a GMU ütemezése


calitate (a produsului) - minőség


calitate medie - átlagminőség


calitatea produselor - termékminőség


calitatea vieţii - életminőség


camătă - uzsorakamat, uzsora


cambie - váltó, idegen váltó


cambie scontată - leszámítolt (idegen) váltó


camera de comerţ - kereskedelmi kamara


cameră de comerţ şi industrie - ipari és kereskedelmi kamara


campanie agricolă - gazdasági év


campanie de conştientizare publică - felvilágosító kampány


campanie electorală - választási kampány


campanie publicitară - reklámhadjárat, reklámkampány


canal de distribuţie - értékesítési csatorna


cantitate cerută - keresett mennyiség


cantitate oferită - kínált mennyiség


capacitate de absorbţie a pieţei - a piac felvevőképessége


capacitate de depozitare - raktárkapacitás


capacitate de încărcare - hordképesség


capacitate de plată - fizetőképesség


capacitate de producţie - termelőkapacitás


capacitate de producţie - termelési kapacitas


capacitate de transport - szállítási kapacitás


capacitate juridică - jog- és ügyleti képesség


capital - tőke


capital bănesc - pénztőke


capital circulant, capital de lucru - forgótőke


capital de împrumut, capital împrumutat - kölcsöntőke


capital de risc - kockázati tőke


capital fix - állótőke


capital industrial - ipari tőke


capital iniţial - induló tőke


capital iniţial - kezdőtőke


capital intelectual - szellemi tőke


capital nevărsat - be nem fizetett tőke


capital propriu - saját tőke


capital social - alaptőke, törzstőke


capital speculativ - spekulációs tőke


capital străin - külföldi tőke


capital subscris - jegyzett tőke


capital vărsat - befizetett tőke


capitalizare - tőkésítés


card - bankkártya


card de credit - hitelkártya


card de debit - betéti kártya


card embosat - dombornyomott bankkártya


carnet de cecuri - csekkfüzet, csekk-könyv


carnet de economii - takarékbetétkönyv


cartel - kartell


cartel internaţional - nemzetközi kartell


casă de compensaţii - elszámolóház, klíringház


casă de economii - takarékpénztár


casă de schimb (valutar) - pénzváltó, valutapénztár


casetă de valori - értékmegőrző szekrény


cash flow actualizat - diszkontált pénzáramlás


categorie socială defavorizată - hátrányos társadalmi helyzetű osztály


categorie socio-profesională - társadalmi-szakmai csoport


cazier judiciar - bűnügyi nyilvántartás


cazier juridic - erkölcsi bizonyítvány


cec - csekk


cec barat - keresztezett csekk


cec certificat - igazolt csekk


cec de călătorie - utazási csekk


cec fără acoperire - fedezetlen csekk


cec în alb - biankó csekk, kitöltetlen csekk


cec instrument de plată - csekk


cec la purtător - bemutatóra szóló csekk


cedent - engedményező


centru comercial - bevásárlóközpont


centru comercial en-gros - nagybani piac


centru de calcul - számítóközpont


centru de documentare - dokumentációs központ


centru de informare - tájékoztatási iroda


centru de profit - nyereségközpont


centru financiar - pénzügyi központ


centru urban - városi agglomeráció


cercetare a pieţei - piackutatás


cercetare de marketing - marketingkutatás


cercetare-dezvoltare - kutatás-fejlesztés (K+F)


cereale - gabonafélék


cereale alimentare - étkezési gabona


cereale furajere - takarmánygabona


cereale pentru panificaţie - kenyérgabona


cerere (pentru un produs sau serviciu) - kereslet


cerere agregată - összesített kereslet, aggregált kereslet


cerere cu elasticitate unitară - egységnyi rugalmasságú kereslet


cerere de angajare în muncă - álláskeresés


cerere de bani - pénzkereslet


cerere de mână de lucru - munkaerőigény


cerere de ofertă - ajánlatkereslet


cerere derivată - származékos kereslet


cerere elastic - rugalmas kereslet


cerere excendentară, cerere în exces - túlkereslet


cerere inelastică - rugalmatlan kereslet, merev kereslet


cerere şi ofertă - kínálat és kereslet


cerere solvabilă - fizetőképes kereslet


certificat de asigurare - biztosítási bizonylat


certificat de calitate - minőségi bizonylat, minőségi bizonyítvány


certificat de depozit - betéti jegy


certificat de depozit - letéti jegy, letétjegy, letéti bizonylat


certificat de înmatriculare (a unei societăţi) - cégbejegyzési bizonylat, cégbejegyzési bizonyítvány


certificat de origine - származási bizonyítvány


certificat de trezorerie - kincstárjegy


certificat fitosanitar - növényegészségügyi bizonyítvány


cesionar - engedményes


cesiune - engedményezés, átruházás, átengedés, cesszió


cetăţean - állampolgár


cetăţean comunitar - EK-tagállam állampolgára


cetăţenie europeană - európai polgárság


cheltuială - költség, kiadás


cheltuieli - kiadás


cheltuieli administrative - igazgatási kiadások


cheltuieli administrative ale Comunităţii Europene - EK igazgatási kiadások


cheltuieli agricole comunitare - mezőgazdasági kiadás


cheltuieli bancare - banki díjak


cheltuieli bugetare - költségvetési kiadás


cheltuieli comunitare - közösségi kiadás


cheltuieli de constituire - alapítási költségek


cheltuieli de creditare - hitelfelvételi költség


cheltuieli de exploatare - működési költség


cheltuieli de judecată - eljárási költségek


cheltuieli de transport - szállítási költségek


cheltuieli extrabugetare - költségvetésen kívüli kiadások


cheltuieli fixe - állandó költségek


cheltuieli generale - általános költségek


cheltuieli naţionale - nemzeti kiadás


cheltuieli neobligatorii - nem kötelező kiadások


cheltuieli obligatorii - kötelező kiadások


cheltuieli operaţionale - működési kiadások


cheltuieli pentru consum - fogyasztási kiadás


cheltuieli pentru hrană - élelmiszerköltség


cheltuieli pentru medicamente - gyógyszerköltségek


cheltuieli pentru sănătate - egészségügyi kiadások


cheltuieli publice - állami kiadások, közkiadások


cheltuieli regie - rezsiköltségek, rezsi, általános költségek


cheltuieli salariale - bérköltségek


cheltuieli structurale - strukturális kiadás


cheltuieli variabile - változó költségek


chitanţă - nyugta


chitanţier - nyugtatömb


ciclu de producţie - termelési ciklus


ciclu economic - gazdasági ciklus


cifră de afaceri - forgalom


cifră de afaceri anuală - évi forgalom, éves forgalom


circulaţie vamală liberă - szabad forgalom


clasă conducătoare - uralkodó osztály


clasă muncitoare - munkásosztály


clasă socială - társadalmi osztály


clasă socială de mijloc - középosztály


clasă socială inferioară - alsó osztály


clasă socială superioară - felső osztály


clasificare bugetară - költségvetési nómenklatúra


clauză contractuală - szerződési feltétel


clauză contractuală abuzivă - tisztességtelen szerződési feltétel


clauză de arbitraj - választottbírósági kikötés


clauză de neconcurenţă - versenytilalom


clauza naţiunii celei mai favorizate - a legnagyobb kedvezmény záradéka


clauză penală - büntető záradék


clauză protecţionistă - védzáradék


clauză socială - szociális záradék


clauză valutară - valutazáradék


client - vevő, vásárló, ügyfél, kliens


client corporate - vállalati ügyfél


client persoană fizică - lakossági ügyfél


client persoană juridică - vállalati ügyfél


coasigurare - együttbiztosítás


cod administrativ - közigazgatási kódex


cod civil - polgári törvénykönyv


cod client - ügyfélazonosító


cod de bare - vonalkód


cod de conduită - magatartási kódex


cod de legi - törvénykönyv


cod fiscal - adószám


cod penal - büntető törvénykönyv


cod PIN - PIN kód


cod rutier - közúti közlekedés szabályai


codebitor - adóstárs


codeterminare - részvétel a vállalati döntéshozatalban


Codul comercial - kereskedelmi kódex


codul muncii - a munka törvénykönyve


coeficient de clasticitate - rugalmassági együttható


coeficient de corelaţie - korrelóciós együttható


cofinanţare - társfinanszírozás


colaps - összeomlás


colateral (în cazul unui credit) - biztosíték, fedezet


colectarea datelor - adatgyűjtés


colectarea impozitelor - adóbehajtás, adóbeszedés


colectarea taxelor - adóbeszedés


comandă - megrendelés, rendelés


comanditar - kültag, korlátoltan felelős társtag


comanditat - beltag, korlátlanul felelős társtag


comercializarea mărfurilor - merchandising


comerciant - kereskedő


comerţ - kereskedelem


comerţ agricol - mezőgazdasági kereskedelem


comerţ corect - tisztességes kereskedelem


comerţ cu amănuntul - kiskereskedelem


comerţ cu amănuntul - kiskereskedelem


comerţ cu produse - termékek szerinti kereskedelem


comerţ cu ridicata - nagykereskedelem, nagybani kereskedelem


comerţ de stat - állami kereskedelem


comerţ distributiv - elosztó kereskedelem


comerţ en detail - kiskereskedelem


comerţ en-gros - nagykereskedelem


comerţ exterior - külkereskedelem


comerţ extracomunitar - Közösségen kívüli kereskedelem


comerţ ilicit - tiltott kereskedelem


comerţ independent - önálló kiskereskedés


comerţ integrat - integrált kereskedelem


comerţ interior - belkereskedelem


comerţ internaţional - nemzetközi kereskedelem


comerţ intracomunitar - Közösségen belüli kereskedelem


comerţ între state - országok szerinti kereskedelem


comerţ invizibil - láthatatlan kereskedelem


comerţ itinerant - vándorkereskedelem


comision (sumă de bani ce i se cuvine comisionarului) - jutalék, bizományi díj


comision bancar - banki jutalék, kezelési költség


comision de analiză dosar - hitelbírálati jutalék


comision de rambursare anticipată - előtörlesztési díj


comision de retragere numerar - készpénzfelvétel után felszámított jutalék


comisionar - bizományi ügynök, jutalékos ügynök, bizományos


comitent - megbízó


companie de servicii - szolgáltató vállalat


companie de transport - közlekedési vállalat


compensaţie pentru concediere - végkielégítés


competenţă comunitară - közösségi hatáskör


competenţa externă a Comunităţii Europene - az EK külső hatásköre


competenţă instituţională - intézmény hatásköre


competenţă judiciară - bírósági hatáskör


competenţă juridică mixtă - vegyes hatáskör


competenţă jurisdicţională - bíróságok illetékessége


competenţă jurisdicţională extrateritorială - extraterritoriális hatály


competenţă jurisdicţională teritorială - helyi bíráskodás


competenţa statelor membre ale Uniunii Europene - tagállami hatáskör


competenţele avocatului - meghatalmazás


competitiv - versenyképes


competitivitate - versenyképesség


complementaritate comercială - kereskedelem egymást kiegészítő jellege


comportament al consumatorului - fogyasztói magatartás


comportament de cumpărare - vásárlási magatartás


comportamentul cumpărătorului - fogyasztói magatartás


comunicare de masă - tömegkommunikáció


comunicat de presă - sajtóközlemény


comunitate autonomă - autonóm közösség


concediere - elbocsátás


concediere abuzivă - jogellenes elbocsátás


concediere colectivă - kollektív elbocsátás


concediere din motive economice - létszámcsökkentés gazdasági okokból


concediu - pihenőidő


concediu de maternitate - szülési szabadság


concediu de paternitate - apasági távollét


concediu din motive sociale - szociális alapú munkahelyi távollét


concediu fără plată - fizetés nélküli szabadság


concediu medical - betegszabadság


concediu parental - szülői szabadság


concediu pentru activităţi politice - szabadságolás politikai tevékenység folytatása céljából


concediu pentru formare profesională - tanulmányi szabadság


concediu pentru motive speciale - rendkívüli szabadság


concediu plătit - fizetett szabadság


concesionar - engedményes


concesionarea serviciilor - szolgáltatásnyújtási koncesszió


concurenţă - verseny, konkurencia


concurenţă Comunitatea Europeană - EK-versenyvizsga


concurenţă imperfectă - tökéletlen verseny


concurenţă internaţională - nemzetközi verseny


concurenţă liberă - szabad verseny


concurenţă loială - tisztességes verseny


concurenţă monopolistică - monopolisztikus verseny


concurenţă neloială - tisztességtelen verseny


concurenţă perfectă - tökéletes verseny


condiţii de livrare - szállítási feltételek


condiţii de muncă - munkakörülmények


condiţii de pensionare - nyugdíjazási feltételek


condiţii de plată - fizetési feltételek


condiţii de viaţă - életkörülmények


condiţii economice - gazdasági feltételek


condiţii generale de afaceri - általános üzleti feltételek


condiţii socio-economice - társadalmi-gazdasági körülmények


conducerea întreprinderii - vállalatirányítás


conducerea producţiei - termeléspolitika


confidenţialitate - titoktartás


confinanţare - közös finanszírozás


confiscarea proprietăţii - vagyonelkobzás


conflict de competenţe - hatásköri összeütközés


conflict de interese - érdekellentét


conflict de jurisdicţie - joghatósági összeütközés


conflict de muncă - munkaügyi vita


conglomerat - konglomerátum


conosament - hajóraklevél


consecinţe economice - gazdasági következmény


consilier juridic - jogtanácsos


consiliu de administraţie (CA) - igazgatotanács (it)


consorţiu - konzorcium


consorţiu bancar - bankkonzorcium


constituire depozit - betét lekötése


construcţie de drumuri - útépítés


construcţie la scară mare - nagyszabású építkezés


construcţii - szerkezet


construcţii agricole - mezőgazdasági épület


construcţii ilegale - engedély nélküli építkezés


construcţii industriale - ipari épület


construcţii urbane - városépítészet


consultanţă - tanácsadás


consum - fogyasztás


consum alimentar - élelmiszer-fogyasztás


consum casnic - háztartások fogyasztása


consum de apă - vízfogyasztás


consum energetic - energiafogyasztás


consum final - végső fogyasztás


consum industrial - ipari fogyasztás


consum intern - hazai fogyasztás


consum mondial - világfogyasztás


consum pe locuitor, consum pe cap de locuitor - egy főre jutó fogyasztás


consum propriu - saját fogyasztás


consumator - fogyasztó


consumator final - végső fogyasztó


cont - számla


cont bancar - bankszámla


cont blocat - zárolt számla


cont consolidat - konszolidált éves beszámoló


cont curent - folyószámla


cont de card - kártyaszámla


cont de credit, cont de împrumut - hitelszámla, kölcsönszámla


cont de depozit, cont de depuneri - betetszámla


cont de economii - megtakarítási számla


cont de economii - takarékszámla, takarékbetét-számla


cont de exploatare - eredménykimutatás


cont de profit şi pierderi - eredménykimutatás, nyereség-veszteség kimutatás, nyereség-veszteség számla


cont Junior - Junior folyószámla


cont personal - személyi számla


contabil - könyvelő


contabil şef - főkönyvelő


contabilitate - számvitel


contabilitate bugetară - állami számvitel


contabilitate financiară - általános könyvelés


contabilitate în partidă dublă - kettős könyvvitel, kettős könyvelés


contabilitate regională - regionális számlák


Contact Center - Call Center


contingent (în comerţul exterior) - kontingens, kvóta


contingent de export - kiviteli kontingens, kiciteli kvóta


contingent de import - behozatali kontingens, behozatali kvóta


contract - szerződés


contract administrativ - közigazgatási szerződés


contract comercial - kereskedelmi szerződés


contract de arendare - földhaszonbérlet


contract de asigurare - biztosítási szerződés


contract de furnizare - árubeszerzési szerződés


contract de închiriere - bérleti szerződés


contract de muncă - munkaszerződés


contract de servicii - szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés


contract de societate - társasági szerződés


contract de transport - szállítási szerződés


contract de vânzare-cumpărare - adásvételi szerződés


contract negociat - szabadkézi vétel


contract pentru lucrări - építési beruházásra irányuló szerződés


contract public - közbeszerzési szerződés


contractare - ügyleti képesség


contraofertă - ellenajánlat


contrastalii - hajóálláspénz


contravenţie administrativă - szabálysértés


contribuabil - adófizető, adózó, adóalany


contribuţia la asigurările sociale (CAS) - társadalombiztosítási járulék, tb-járulék


contribuţia la pensia suplimentară (CPS) - nyugdíjjárulék


contribuţie la asigurările sociale - társadalombiztosítási járulék


contribuţie la Produsul Intern Brut - GNP alapú hozzájárulás


contributor net - nettó befizető


control administrativ - közigazgatási ellenőrzés


control bugetar - költségvetési ellenőrzés


control comunitar - közösségi ellenőrzés


control financiar - pénzügyi ellenőrzés


control fiscal - adóellenőrzés


control jurisdicţional - bírósági felülvizsgálat


controlul ajutorului de stat - állami támogatások felügyelete


controlul calităţii produselor agricole - mezőgazdasági termékek minőség-ellenőrzése


controlul calităţii produselor industriale - ipari termékek minőség-ellenőrzése


controlul creditelor - hitelkorlátozás


controlul lichidităţilor - likviditás védelme


controlul monopolului - vállalkozások összefonódásának ellenőrzése


controlul practicilor restrictive - kartelljog


controlul preţurilor - árellenőrzés


controlul producţiei - gyártásellenőrzés


controlul schimbului valutar - árfolyam-szabályozás


conturi economice pentru agricultură - mezőgazdasági számlák


conturi naţionale - nemzeti számlák


convenţie complementară - gazdasági együttműködési megállapodás


convenţie europeană - európai egyezmény


convergenţă economică - gazdasági konvergencia


conversie de energie - energiaátalakítás


conversie economică - gazdasági átalakulás


conversie industrială - ipari átállás


convertibil - átváltható, konvertibilis


convertibilitate - átválthatóság, konvertibilitás


convertibilitate deplină - teljes konvertibilitás


convertibilitate limitată - korlátozott konvertibilitás


convertibilitate monedă - valutakonvertibilitás


cooperare administrativă - közigazgatási együttműködés


cooperare afaceri interne - belügyi együttműködés


cooperare agricolă - mezőgazdasági együttműködés


cooperare bugetară - költségvetési együttműködés


cooperare comercială - kereskedelmi együttműködés


cooperare economică - gazdasági együttműködés


cooperare financiară - pénzügyi együttműködés


cooperare fiscală europeană - európai adóügyi együttműködés


cooperare industrială - ipari együttműködés


cooperare între firme - vállalatközi együttműködés


cooperare între instituţii - intézményi együttműködés


cooperare judiciară - igazságügyi együttműködés


cooperare legislativă - jogi együttműködés


cooperare monetară - monetáris együttműködés


cooperare regională - regionális együttműködés


cooperare vamală - vámügyi együttműködés


cooperativă agricolă - mezőgazdasági szövetkezet


cooperativă de consum - fogyasztói szövetkezet


cooperativă de credit - hitelszövetkezet


cooperativă europeană - európai szövetkezet


cooperative - szövetkezet


coordonarea ajutoarelor - segély koordinálása


coordonarea finanţării - finanszírozás koordinálása


coordonarea politicilor Uniunii Economice şi Monetare - GMU-politikák összehangolása


corespondenţă - levelezés


corespondenţă comercială - kereskedelmi levelezés


corporaţii - vállalatok


corporatism - korporativizmus


coş al bunurilor de consum - fogyasztói kosár


coş valutar - valutakosár


cost al vieţii - megélhetési költségek, létfenntartési költségek


cost de oportunitate - haszonáldozati költség, alternatív költség


cost marginal - határköltség


cost mediu - átlagköltség


cost social - társadalmi költség


cost total - összköltség


costuri de capital - tőkeköltség


costuri de construcţii - építési költségek


costuri de depozitare - raktározási költség


costuri de distribuţie - forgalmazási költség


costuri de investiţie - beruházási költség


costuri de producţie - termelési költségek, gyártási költségek


costuri directe - közvetlen költség


costuri fixe - állandó költségek


costuri indirecte - közvetett költségek


costuri salariale - bérköltség


costuri variabile - váltózó költségek


cotă de amortizare - leírási kulcs, amortizációs kulcs


cotă de impozit, cotă de impozitare - adókulcs


cotă de piaţă - piaci részesedés


cotă de producţie - termelési kvóta


cotă de transport - szállítási kontingens


cotă de TVA - áfa-kulcs


cotare directă - közvetlen árfolyamjegyzés


cotare indirectă - közvetett árfolyamjegyzés


covenţie fiscală - adóegyezmény


crah bursier - tőzsdekrach, tőzsdei krach


creanţă - adósság


creanţă - adósság


creanţă - követelés, kinnlevőség


creanţe incerte - kétes követelések


crearea de locuri de muncă - munkahelyteremtés


credit - hitel


credit - hitel


credit agricol - agrárhitel


credit auto - gépjármű hitel


credit auto - gépjármű hitel


credit bancar - bankhitel


credit comercial - kereskedelmi hitel, áruhitel


credit de consum - fogyasztói hitel


credit de export - exporthitel


credit de import - importhitel


credit de investiţii - beruházási hitel


credit de nevoi personale - személyi kölcsön


credit de nevoi personale - személyi kölcsön


credit de refinanţare - refinanszírozási hitel


credit de scont - leszámítolási hitel, diszkonthitel


credit documentar - okmányos meghitelezés


credit extern - külföldi hitel


credit fără dobândă - kamatmentes hitel


credit imobiliar - ingatlanhitel


credit în valută - devizahitel


credit în valută - devizahitel


credit industrial - ipari hitel


credit internaţional - nemzetközi hitel


credit ipotecar - jelzáloghitel


credit ipotecar de achiziţie - lakásvásárlási hitel


credit ipotecar de achiziţie - lakásvásárlási hitel


credit ipotecar de construcţii - lakásépítési hitel


credit ipotecar de construcţii - lakásépítési hitel


credit neperformant - rossz hitel


credit pe obiect - célhitel


credit pe termen lung - hosszú lejáratú hitel


credit pe termen mediu - középtávú hitel


credit pe termen scurt - rövid lejáratú hitel


credit pentru capitalul de lucru/capitalul circulant - forgóeszköz hitel, forgóeszközhitel


credit pentru nevoi personale cu garanţie ipotecară - jelzálogalapú személyi hitel


credit pentru pensionari - személyi hitel nyugdíjasoknak


credit pentru sănătate - egészségügyi gyorshitel


credit sindicalizat, credit consorţial - szindikált hitel, konzorciális hitel


credit, creditul contului - “Követel” oldal, a számla “Követel” oldala


creditor - hitelező


creditor ipotecar - jelzálog-hitelező


creditor privilegiat - elsőbbségi hitelező


creştere a producţiei - a termelés növekedése


creştere de capital - tőkeemelés


creştere economică - gazdasági növekedés


creştere economică - gazdasági növekedés


creştere zero - nulla növekedés


creşterea populaţiei - népességnövekedés


creşterea preţurilor - árnövekedés


criterii de convergenţă - konvergenciakritérium


criterii de eligibilitate pentru finanţare - jogosultsági feltételek


criza datoriilor - adósságválság


criză economică - gazdasági válság


criză monetară - monetáris válság


cross selling - keresztértékesítés


cultura cerealelor - gabonatermesztés


cultură furajeră - takarmánynövény-termesztés


cultură organizaţională - szervezeti kultúra


cultura plantelor - növénytermesztés


culturi agricole mixte - vegyesművelés


cumpărare - vétel


cumpărare pe credit - vásárlás hitelre


cumpărarea unei proprietăţi - ingatlanszerzés


cumul de venituri - jövedelemfelhalmozódás


cupiură (cupiuri) - címlet (címletek)


cupon de dividend - osztalékszelvény


curbă a cererii - keresleti görbe


curbă a ofertei - kínálati görbe


curbă de indiferenţă - közömbösségi görbe


curs (al unei acţiuni, al unei valute) - árfolyam


curs curent - napi árfolyam


curs de cumpărare (al unei valute) - vételi árfolyam


curs de deschidere - nyitó árfolyam


curs de închidere - záró árfolyam


curs de schimb (valutar), curs valutar - átváltási árfolyam, valutaárfolyam


curs de vânzare (al unei valute) - eladási árfolyam


curs fix - rögzített árfolyam


curs flotant - lebegő árfolyam


curs forţat - kényszerárfolyam


curs încrucişat - keresztárfolyam


curs la termen - határidős árfolyam


curs la vedere - azonnali árfolyam


curs oficial - hivatalos árfolyam


curs variabil - lebegő árfolyam


curte administrativă - közigazgatási bíróság


curte de arbitraj - választottbíróság


curte fiscală - pénzügyi bíráskodás


curţi şi tribunale - bíráskodás


custodie - szülői felügyeleti jog


cvasi-bani, cvasi-moneda - kvázi-pénz, kvázipénz