román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: d
találatok száma: 161


dare de seamă - beszámoló, jelentés


data expedierii - a feladás időpontja


data plăţii - a fizetés időpontja


data scadenţei - a lejárat/az esedékesség napja, lejárati/esedékességi nap, lejárati dátum


date medicale - orvosi adatok


date personale - személyes adatok


datorie - adósság, tartozás


datorie externă - külföldi adósság


datorie public - államadósság


datorie publică - államadósság


datorie publică externă - külföldi államadósság, külső államadósság


datorie publică internă - belfoldi államadósság, belső államadósság


datorii vamale - vámtartozás


daune - kár


dealer - viszonteladó


debit, debitul contului - “Tartozik” oldal, a számla “Tartozik” oldala


debitor - adós


debitor ipotecar - jelzálog adós


debitor rău-platnic (debitori rău platnici) - rossz adós (rossz adósok)


debuşeu - piac


decalaj de preţ - árkülönbség


decizie de cumpărare - vásárlási döntés


declaraţie de impunere - adóbevállás


declaraţie fiscală - adóbevallás


declaraţie vamală - vámnyilatkozat, vámbevallás


declaraţie vamală de export - kiviteli vamnyilatkozat


declaraţie vamală de import - behozatali vamnyilatkozat


deducere la sursă - forrásadó


deductibil - levonható


deficit - hiány, deficit


deficit al balanţei de plăţi - fizetési mérleg hiány, fizetésimérleg-hiány, a fizetési mérleg hiánya


deficit bugetar - költségvetési hiány


deficit comercial, deficit al balanţei comerciale - kereskedelmi hiány, (kül)kereskedelmi mérleghiány, a (kül)kereskedelmi mérleg hiánya


deficit de locuri de muncă - munkaerőhiány


deflaţie - defláció


degrevare fiscală - adókedvezmény


delegare de atribuţii - hatáskör delegálása


denumire de origine a unui produs - eredetmegjelölés


denumirea firmei - cégnév


denumirea produsului - árucikkek megnevezése


deponent, depunător - betétes


depozit aniversar - születésnapi betét


depozit bancar - bankbetét


depozit cu dobândă progresivă - változó kamatozású betét


depozit cu maturitate flexibilă - rugalmas lejáratú betét


depozit la termen - lekötött betét


depozit la termen - határidős betét, lekötött betét


depozit la vedere - látra szóló betét


depozit monetar - bankszámlapénz


depozit standard - standard betét


depozitare - raktározás


depozitarea alimentelor - élelmiszer-tárolás


depozitarea deşeurilor - hulladék tárolása


depreciere (monetară) - leértékelődés, elértéktelenedés


deprecierea capitalului - tőkeérték-csökkenés


depunere în numerar - készpénzbefizetés


dereglementare - a szabályozások megszüntetése, a szabályozások csökkentése, deregularizáció


descărcare bugetară - költségvetési mentesítés


descentralizare - decentralizáció, decentralizálás


deschidere cont - számlanyitás


descoperit de cont curent - folyószámlahitel


deşeuri - hulladék


desfacere (a produselor) - eladás, értékesítés, árusítás


despăgubire - kártérítés, kárpótlás, kártalanítás


despăgubiri în asigurări - biztosítási összeg


destinatar (al mărfii) - címzett


destinaţia plăţilor - kifizetési előirányzat


detailist - kiskereskedő


deţinător de card - kártyatulajdonos, bankkártya-tulajdonos


deţinător de obligaţiuni - kötvénytulajdonos


devalorizare (monetară) - leértékelés, leértékelődés


deviz - költség-előirányzat


devize - deviza, devizák


dezechilibru - egyensúlyhiány


dezvoltare durabilă - fenntartható fejlődés


dezvoltare economică - gazdasági fejlődés


dezvoltare economică integrată - integrált fejlesztés


dezvoltare economică regională - területfejlesztés


dezvoltare imobiliară - ingatlanfejlesztés


dezvoltare industrială - ipari fejlődés


dezvoltare personală - személyi fejlődés


dezvoltare rurală - vidékfejlesztés


dezvoltare socială - társadalmi fejlődés


dezvoltarea întreprinderii - a vállalkozás növekedése


diferenţă de curs (valutar) - árfolyam-különbozet


diferenţă de preţ - árkülönbözet


dificultăţi financiare - pénzügyi nehézségek


Direct Debit - csoportos beszedési megbízás


Direct Debit interbancar - bankközi csoportos beszedési megbízás


Direct Debit intrabancar - bankon belüli csoportos beszedési megbízás


disciplina bugetară a Comunităţii Europene - EK-költségvetési fegyelem


disciplină financiară - pénzügyi fegyelem


disponibilizare - elbocsátás


dispozitiv electronic - elektromos eszköz


distribuitor (al unor produse) - forgalmazó


distribuitor comercial - terjesztő


distribuitor exclusive - kizárólagos forgalmazó


distribuţia energiei - energiaelosztás


distribuţia energiei electrice - áramellátás


distribuţia gazelor - gázszolgáltatás


distribuţia producţiei - a termelés elosztása


diurnă - napidíj


diversificarea produselor - a termelés diverzifikációja


dividend - osztalék


divizarea întreprinderii - vállalkozás szétválása


divizarea proprietăţii - tulajdonmegosztás


diviziunea muncii - munkamegosztás


dobândă - kamat


dobândă bancară - bankkamat


dobândă capitalizată - tőkésített kamat


dobândă compusă - kamatos kamat


dobândă de referinţă - jegybanki kamat


dobândă fixă - fix kamat


dobândă la credite - hitelkamat


dobândă la depozite - betéti kamat, betétkamat


dobândă nominală - névleges kamat, nominális kamat


dobândă penalizatoare - büntető kamat


dobândă reală - reálkamat


dobândă reală negativă - negatív reálkamat


dobândă simplă - egyszerű kamat


dobândă variabilă - változó kamat


document electronic - elektronikus dokumentum


document oficial - hivatalos dokumentum


domeniu de activitate - vállalkozás tevékenységi köre


domiciliu legal - állandó lakóhely


donaţie drept civil - ajándék


dreaptă a bugetului - költségvetési egyenes


drept - jogtudomány


drept administrativ - közigazgatási jog


drept administrativ economic - gazdaságirányítás joga


drept agrar - agrárjog


drept bancar - bankjog


drept civil - polgári jog


drept comercial - kereskedelmi jog


drept comercial internaţional - nemzetközi kereskedelmi jog


drept de acţionare în justiţie - perképesség


drept de autor - szerzői jog


drept de preempţiune - elővételi jog, elővásárlási jog


drept de proprietate - tulajdonjog


drept de repunere în posesie - bérbeadó felmondási joga


drept de reşedinţă - letelepedési jog


drept de vot - szavazati jog


drept derivat - másodlagos jog


drept fiscal - adójog


drept fiscal internaţional - nemzetközi adójog


drept locativ - lakásügyi jogszabályok


drept privat - magánjog


drept public - közjog


drept roman - római jog


dreptul asigurărilor - biztosítási jog


dreptul concurenţei - versenyjog


dreptul construcţiilor - építési jogszabályok


dreptul mediului - környezetvédelmi jog


dreptul muncii - munkajog


dreptul obligaţiilor - kötelmi jog


dreptul patentelor - szabadalmi jog


drepturi civile - polgári jogok


drepturi economice - gazdasági jogok


drepturi speciale detragere (DST) - különleges lehívási jogok (SDR, SDR-ek)


dublă impunere - kettős adózás, kettős adóztatás


dumping - dömping