román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: r
találatok száma: 169


rabat - árengedmény


rabat pentru plata în numerar - készpénzfizetési árengedmény


rambursabil - visszafizetendő, visszaterítendő, törlesztendő


rambursabil în x rate (despre un credit) - x részletben törlesztendő


rambursare - visszafizetés, visszatérítés, törlesztés


rambursare a creditului - hiteltörlesztés, a hitel törlesztése, a hitel visszafizetése


rambursare a taxelor vamale, restituire a taxelor vamale - vámvisszatérítés


rambursare anticipată - előtörlesztés


rambursare fiscală - adó-visszatérítés


rambursare împrumut - törlesztés


rambursarea ajutoarelor - támogatások visszatérítése


rambursarea taxelor vamale - vámvisszatérítés


randament (al capitalului) - hozadék, hozam


randament (al unui titlu de valoare) - hozam


randament agricol - terméshozam


randament de obligaţiuni - kötvényhozam


randament energetic - energiahatékonyság


randamente constante de scară - állandó volumenhozadék


randamente crescătoare de scară - növekvő volumenhozadék


randamente de scară - volumenhozam


randamente descrescătoare de scară - csökkenő volumenhozadék


raport agricultură-comerţ - a mezőgazdaság és a kereskedelem kapcsolata


raport anual - éves beszámoló, éves jelentés


raport de schimb - cserearány, külkereskedelmi cserearány


raport preţ-câştig - árfolyam-nyereség hányados, árfolyam-nyereség arány


raritate (a resurselor) - szűkösség


răscumpărare - visszavásárlás


răspundere limitată - korlátolt felelősség


răspundere nelimitată - korlátlan felelősség


răspundere solidară - egyetemleges felelősség


rată a dobânzii - kamatláb


rată a dobânzii subvenţionate - kamattámogatás


rată a inflaţiei - inflációs ráta, inflációs ütem, az infláció üteme


rată a lichidităţii - likviditasi arány(szám), likviditasi ráta


rată a lichidităţii imediate - gyors likviditasi arány(szám), gyors likviditasi ráta


rată a profitului - profitráta


rată a rentabilităţii - jövedelmezőségi arány(szám), jövedelmezőségi ráta


rată a rescontului, rată de rescont - viszontleszámíitolási kamatláb, visszleszámítolasi kamatláb, rediszkontláb


rată a scontului - leszámítolási kamatláb


rată a scontului, rată de scont - leszámítolasi kamatláb, diszkontláb


rată a şomajului - munkanelküliségi ráta


rată de conversie - átváltási arányok


rată de credit, rată de rambursare (a unui credit) - hitelrészlet, törlesztőrészlet, törlesztési részlet


rată de creştere - növekedési ütem, növekedési ráta


rată de schimb - árfolyam


rată de schimb - átváltási árfolyam, átváltasi arány


rată de schimb unică - egységes árfolyam-politika


rata dobânzii - kamatláb


rata dobânzii la credite - hitelkamatláb


rata dobânzii la depozite - betéti kamatláb


rată fixă a dobânzii - rögzített kamatláb


rată interbancară a dobânzii - bankközi kamatláb


rată internă de rentabilitate (RIR) - belső megtérülesi ráta


rată lunară - havi részlet


rată naturală a şomajului - a munkanelküliség természetes rátája


rată nominală a dobânzii - névleges kamatláb, nominális kamatláb


rată reală a dobânzii - reálkamatláb


rată reală negativă a dobânzii - negatív reálkamatláb


rată variabilă a dobânzii - váltózó kamatláb


raţie - viszonyszám


rating (calificativ acordat de agenţia de rating) - (hitelképességi) besorolás, (hitelképességi) minősítés


război al preţurilor - árháború


reasigurare - viszontbiztosítás


reasigurat - viszontbiztosított


reasigurător - viszontbiztosító


recensământ agricol - mezőgazdasági összeírás


recensământul populaţiei - népszámlálás


recepţie (a mărfii) - áruatvétel, átvétel


recesiune economică - gazdasági recesszió


rechiziţionarea forţei de muncă - munkavállalók igénybevétele


reciclare capital - tőke visszaforgatása


recipisă de depozit - közraktárjegy, közraktári jegy


reconstrucţie economică - gazdasági újjáépítés


recuperarea creanţelor - adósság behajtása


redirecţionarea producţiei - termelési áttérés


redistribuirea veniturilor - jövedelem-újraelosztás


redresare economică - gazdasági fellendülés


reducere de personal - létszámcsökkentés


reducere de preţ - árcsökkenés


reducerea costurilor de producţie - méretgazdaságosság


reducerea datoriilor - adósságelengedés


reducerea locurilor de muncă - létszámleépítés


reducerea tarifelor - vámcsökkentés


reducerea taxelor de export - kiviteli vámok elengedése


reducerea timpului de lucru - munkaidő-csökkentés


reeşalonare - átütemezés


reeşalonare a datoriei - adósság átütemezése


reescontare - viszontleszámítolás


reevaluare monetară - átértékelés


refinanţare - refinanszírozás


reformă (reforme) - reform (reformok)


reformă monetară - pénzreform


reformă structurală - szerkezeti reform


regim de exploatare agricolă - használati viszony


regim de plată unică - egységes támogatási rendszer


regim de urgenţă - azonnali teljesítés


regim normal - határidős teljesítés


registrul comerţului - cégjegyzék


regiune de dezvoltare - fejlődő régió


regiune economică - gazdasági régió


regiune eligibilă - támogatásra jogosult régió


reglementarea investiţiilor - befektetési szabályok


reglementarea pescuitului - halászati előírások


reglementarea preţurilor - árszabályozás


reglementarea producţiei agricole - a mezőgazdasági termelés szabályozása


reglementări privind închirierea - bérleti szabályozás


regulament financiar - költségvetési rendelet


relansare economică - a gazdaság élénkítése


relaţii comerciale - kereskedelmi kapcsolatok


relaţii de afaceri - üzleti kapcsolatok


remitere de datorie - az adósság elengedése


rentabil - jövedelmező, kifizetődő, hasznot hajtó


rentabilitate - jövedelmezőség


repartizarea ajutoarelor - segély szétosztása


repartizarea finanţării comunitare - közösségi finanszírozás elosztása


repartizarea impozitelor - adóterhek megoszlása


repartizarea profitului - nyereségrészesedés


repartizarea veniturilor - jövedelemelosztás


repatrierea capitalului - tőke hazatelepítése


reprezentant de vânzări - kereskedelmi képviselő


rescadenţare - átütemezés


rescontare, rescont - viszontleszámítolás, visszleszámítolás, rediszkontálás


reşedinţă - lakóhely


respingerea bugetului - a költségvetési tervezet elutasítása


responsabilitate administrativă - közigazgatási felelősség


responsabilitate contractuală - szerződéses felelősség


restant - hátralékos


restanţă - tartozás


restanţă (către buget, furnizori etc.) - hátralék


restituire la import - import-visszatérítés


restricţie cantitativă - mennyiségi korlátozás


restricţie de comercializare - értékesítési korlátozás


restricţie de export - kiviteli korlátozás


restricţie de import - behozatali korlátozás


restricţie de schimb valutar - devizakorlátozás


restricţii comerciale - kereskedelmi korlátozás


restricţionarea concurenţei - versenykorlátozás


restructurare - szerkezetátalakítás, szerkezeti átalakítás, átszervezés


restructurare industrială - ipari szerkezetátalakítás


resurse bugetare - költségvetési források


resurse bugetare suplimentare - kiegészítő források


resurse economice - gazdasági források


resurse energetice - energiaforrások


resurse financiare - pénzforrások


resurse TVA - HÉA-forrás


resurse umane - személyzet


retă a rezervelor minime obligatorii - kötelező tartalékráta


reţea de transport - közlekedési hálózat


reţea energetică - energiahálózat


reţea feroviară - vasúthálózat


reţea locală - helyi hálózat


reţea teritorială - bankfiókhálózat


reţeaua de unităţi - fiókhálózat


retragere de numerar - készpénzfelvétel


retragere programată - előjegyzett készpénzfelvétel


revolving - megújuló


rezerve legale - törvenyes tartalékok


rezerve minime obligatorii - kötelező tartalékok


rezerve statutare - alapszabály szerinti tartalékok


rezerve valutare - valutatartalékok


reziliere (a unui contract) - felbontás, felmondás


risc asigurabil - biztosítható kockázat


risc de asigurare - kockázati fedezet


risc de lichiditate - likviditási kockázat


risc de preţ - árkockázat


risc de ţară - országkockázat


risc valutar - árfolyamkockázat


risipă - pazarlás


rulaj - forgalom