román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: s
találatok száma: 256


SA - societate pe acţiuni - Rt - részvénytársaság


salariat - alkalmazott, munkavállaló, dolgozó


salariu - bér, munkabér, fizetés


salariu brut - bruttó bér


salariu de bază - alapbér


salariu după cantitatea de muncă - teljesítménybér


salariu mediu - átlagbér


salariu mic - alacsony fizetés


salariu minim - minimális bér, minimálbér


salariu net - nettó bér


salariu nominal - névleges bér, nominálbér


salariu pentru munci casnice - háztartási munka díjazása


salariu plătit cu ora - órabér


salariu real - reálbér


sănătate publică - közegészség


sancţiuni administrative - fegyelmi büntetés


sancţiuni comunitare - közösségi szankció


sancţiuni economice - gazdasági szankció


sărbătoare legală - munkaszüneti nap


scadent - esedékes


scadenţă - esedékesség, lejárat


scară de salarizare - bértábla


schimb valutar - pénzváltás, valutaváltás


scont - árengedmény, skontó


scont (în cazul unei cambii, un bilet la ordin) - leszámítolási díj, diszkont


scontare, scont - leszámítolás, diszkontálás


scrisoare de garanţie - garancialevél


scrisoare de intenţie - szándéklevél


scrisoare de trăsură - fuvarlevél


scutire de impozit - adómentesség


scutire de taxe vamale - vámmentesség


scutit de impozit - adómentes


scutit de taxe vamale - vámmentes


sector agricol - mezőgazdasági szektor


sector de stat - állami szektor


sector economic - gazdasági szektor


sector noncomercial - nem kereskedelmi ágazat


sector privat, sector particular - magánszektor


sector public - közvállalkozás


sector secundar - ipari szektor


sector terţiar - szolgáltatási szektor


securitatea muncii - munkahelyi biztonság


securitatea pieţei financiare - értékpapír-kibocsátás


sediu central - székhely


şef de holding agricol - a mezőgazdasági üzem vezetője


segment de piaţă - piaci szegmentum, piaci szegmens


segmentare (a pieţei) - szegmentáció, szegmentálás


semnătură electronică - elektronikus aláírás


servicii - szolgáltatás


servicii bancare electronice - elektronikus banki szolgáltatás


servicii de consultanţă agricolă - mezőgazdasági tanácsadás


servicii de interes general - általános érdekű szolgáltatások


servicii financiare - pénzügyi szolgáltatások


servicii post-vânzare - eladás utáni szolgáltatások


servicii Private Banking - privátbanki szolgáltatások


servicii private de pază - biztonsági szolgáltatások


servicii sociale - szociális szolgáltatás


serviciu (aprovizionare, contabilitate, juridic, personal) - (beszerzési, könyvelési, jogi, személyzeti) osztály


serviciu de date on line - online adatszolgáltatás


serviciu gratuit - ingyenes szolgáltatás


serviciu plătit - pénzért nyújtott szolgáltatás


serviciu public - közszolgáltatás


serviciu universal - egyetemes szolgáltatás


serviciul datoriei - adósságszolgáltatás


sezonalitate - idényszerűség, szezonalitás


siguranţa aprovizionării - ellátás biztonsága


siguranţa construcţiilor - épületbiztonság


siguranţa produsului - termékbiztonság


siguranţă publică - közbiztonság


sindicat - szakszervezet


sistem bancar - bankrendszer


sistem bancar cu două nivele - kétszintű bankrendszer


sistem contabil - elszámolási rendszer


sistem contabil european - európai elszámolási rendszer


sistem contabil standardizat - standard elszámolási rendszer


sistem de ajutorare - segélyrendszer


sistem de documentare - dokumentációs rendszer


sistem de exploatare agricolă - gazdálkodási rendszer


sistem de impozitare - adózási rendszer


sistem de informaţii - információs rendszer


sistem de operare - operációs rendszer


sistem economic - gazdasági rendszer


sistem informatic - számítógépes rendszer


sistem juridic - igazságszolgáltatási rendszer


sistem monetar - pénzügyi rendszer, pénzrendszer, monetáris rendszer


situaţie agricolă - mezőgazdasági helyzet


situaţie economică - gazdasági helyzet


situaţie financiară - pénzügyi helyzet


situaţie financiară (1) - pénzügyi helyzet


situaţie financiară (2) - pénzügyi kimutatás


societate civilă - civil társadalom


societate comercială - kereskedelmi társaság


societate comercială în participaţiune - csendes társaság


societate comercială mixtă - vegyes tulajdonú gazdasági társaság


societate de asigurare - biztosítótársaság


societate de consum - fogyasztói társadalom


societate de investiţii - befektetési társaság


societate fiduciară - vagyonkezelő társaság


societate în comandită - Bt - betéti társaság


societate în comandită pe acţiuni - betéti társaság


societate în nume colectiv (S.N.C.) - közkereseti társaság (kkt.)


societate profesională - szakmai kamara


societate-mamă - anyavállalat


societăţi de capitaluri - tőkeegyesítő társaság


sold - egyenleg


sold (al unui cont) - egyenleg, szaldó


sold al contului - számlaegyenleg


sold creditor - aktív egyenleg


sold debitor - passzív egyenleg


sold final - záró egyenleg


sold iniţial - nyitó egyenleg


sold minim - minimális egyenleg


sold zero - nulla egyenleg, nullszaldó


solicitant de credit - hiteligénylő


solvabil - fizetőképes


solvabilitate - fizetőképesség


şomaj - munkanélküliség


şomaj - munkanélküliség


şomaj structural - strukturalis munkanélküliség


şomaj technologic - technológiai munkanélküliség


şomaj voluntar - önkéntes munkanélküliség, szándékos munkanélküliség


şomer - munkanélküli


şomer - munkanélküli


sondaj - mintavételes felmérés


sondaj de opinie - közvélemény-kutatás


spălare banilor - pénzmosás


specializarea comerţului - kereskedelem szakosodása


specializarea producţiei - termelési szakosítás


specificarea poziţiei tarifare - tarifális besorolás


specificaţie bugetară - költségvetési egyediség


specificaţii tehnice - műszaki előírás


specimen de semnătură - aláírásminta


speculaţie bursieră - tőzsdei spekuláció


speculaţii clădiri - ingatlanspekuláció


speculator “a la baisse”, speculator pe scăderea cursului - bessz-spekuláns, besszjátékos


speculator “a la hausse”, speculator pe creşterea cursului - hossz-spekuláns, hosszjátékos


spirală inflaţionistă, spirală salariu-preţ - inflációs spirál, ár-bér spirál, bér-ár spirál


sponsor - támogató, szponzor


sponsorizare - szponzorálás


sponsorizare comunitară - közösségi szponzorálás


spor de salariu - bérpótlék, béremelés


spor pentru ore suplimentare - túlórapótlék, túlóradíj


sprijinirea pieţei - piactámogatás


sprijinirea preţurilor - ártámogatás


SRL - societate cu răspundere limitată - Kft - korlátolt felelősségű társaság


stabilirea bugetului - a költségvetés megállapítása


stabilirea preţurilor - árképzés


stabilirea salariului - bérmegállapítás


stabilitatea cursului valutar - valutaárfolyam-stabilitás, árfolyam-stabilitás


stabilitatea preţurilor - árstabilitás


stabilizare - stabilizáció, stabilizálás


stabilizare economică - a gazdaság stabilizálása


stabilizare macroeconomică - makrogazdasági stabilizáció, makrostabilizáció


stabilizarea pieţei - piacszabályozás


stabilizarea veniturilor - jövedelmek stabilizációja


stagflaţie (stagnare+inflaţie) - stagfláció (stagnálás+infláció)


stagnare - pangás, stagnálás


stalii - beállási idő


ştampilă oficială - hivatalos pecsét


standard de calitate - minőségi előírás


standard de producţie - termelési norma


standard de viaţă - életszínvonal


standardizare - szabványosítás


stare civilă - személyi állapot


stat al bunăstării - jóléti állam


stat de plată, stat de salarii - fizetési jegyzék, bérjegyzék


statut (al unei societăţi) - alapszabály


statut juridic - jogállás


statut matrimonial - családi állapot


statut profesional - beosztás


statut social - társadalmi státus


stimulent - stimuláns


stimulent (financiar/material) - ösztönző


stimulent fiscal - adóösztönzés


stipulaţie - kikötés


stoc - készlet, raktárkészlet


stoc conjunctural - konjunktúrától függő készlet


stoc de intervenţie - intervenciós készlet


stoc excedentar - többletkészlet


stoc minimal - minimális készlet


stoc privat - magánkészletek


stoc public - állami készletek


stoc tampon - ütköző készlet


stocarea documentelor - dokumentumtárolás


stocarea informaţiilor - információtárolás


stocarea şi regăsirea informaţiei - számítógépes dokumentáció


stornare - stornírozás, stornó, sztornírozás, sztornó


străini - külföldi állampolgár


strategie comună - közös stratégia


strategie economică - gazdasági stratégia


structură a capitalului - tőkeszerkezet


structură administrativă - közigazgatás szervezete


structură agricolă - agrárstruktúra


structura companiei - vállalati felépítés


structură economică - gazdasági szerkezet


structura forţei de muncă - foglalkoztatási struktúra


structură industrială - iparszerkezet


structură instituţională - intézményi szerkezet


structura preţului - árszerkezet


structură socială - társadalmi struktúra


studiu comparativ - összehasonlító tanulmány


studiu de caz - esettanulmány


studiu de fezabilitate - megvalósíthatósági tanulmány


studiu de impact - hatástanulmány


studiu de piaţă - piackutatás


studiul muncii - munkatanulmány


sub pari - névérték alatt, pari alatt, parin alul


subcont - alszámla


subcontractant - alvállalkozó


subcontractare - alvállalkozásba adás


subcontractare externă - tevékenységek kiszervezése


subdezvoltare - elmaradottság


subfacturare - alulszámlázás


subprodus - melléktermék


subscriere, subscripţie (de titluri de valoare) - jegyzés


subsriere, subscripţie de acţiuni - részvényjegyzés


substituirea importurilor - importhelyettesítés


subvenţie - (pénzbeli) támogatás, szubvenció


subvenţie de export - exportszubvenció


subvenţie pentru produsele agricole - támogatott ár


subvenţii pentru construcţii - építési támogatás


subvenţii pentru exportul produselor agricole - export-visszatérítés


subvenţii pentru întreprinderi - vállalkozásoknak nyújtott támogatás


subvenţionare preţuri de fermă - mezőgazdasági ártámogatás


succesiuni - öröklés


sucursală - bankfiók


sumă asigurată - biztosított összeg


sumă facturată - számlázott összeg


sumă forfetară - átalányösszeg


sumă, sumă de bani - összeg, pénzösszeg


supermarket - szupermarket


supervizare administrativă - közigazgatási felügyelet


supervizarea activităţii bancare - bankfelügyelet


suplimentarea bugetului - pótköltségvetés


suport publicitar (suporturi publicitare) - reklámhordozó (reklámhordozók)


supra pari - névérték felett, pari felett, parin felül


supraexploatare a resurselor - a források túlzott mértékű kiaknázása


suprafacturare - túlszámlázás, felülszámlázás


suprafaţă agricolă utilizată - mezőgazdasági hasznosítású terület


suprafaţă de teren - mezőgazdasági üzem területe


suprafaţă principală - fő művelési terület


supraproducţie - túltermelés


supraprofit - extraprofit


supravegherea importurilor - importfelügyelet


supravegherea pieţei - piacfelügyelet


surplus - többlet, felesleg


surplus al consumatorului - fogyasztói többlet


surplus de producţie - termelési többlet


sursă de finanţare - finanszírozási forrás


sursă de venit - jövedelemforrás, jövedelmi forrás


surse de informare - információforrás


suspendarea ajutorului - segély felfüggesztése


suspendarea plăţilor - kifizetések felfüggesztése


susţinător de familie - családfenntartó


susţinere economică - gazdasági támogatás


susţinere monetară - monetáris támogatás