román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: t
találatok száma: 137


talon de comandă - megrendelőlap


ţară creditoare - hitelező ország


ţară de destinaţie - rendeltetési ország


ţară de origine - származási ország


ţară debitoare - adós ország


tarif de comunicaţii - távközlési díjszabás


tarif de transport - fuvardíjszabás


tarif internaţional - nemzetközi díjszabás


tarif naţional - belföldi díjszabás


tarif pentru transportul feroviar - vasúti fuvardíjszabás


tarif pentru transportul rutier - közúti fuvardíjszabás


tarif per călător - személyszállítási díjszabás


tarif preferenţial - tarifális preferencia


tarif preferenţial generalizat - általános preferenciák


tarif preferenţial pentru transport - támogatott díjszabás


tarif vamal - vámtarifa


taxă a scontului, taxă de scont (1) - leszámítolási kamatláb, diszkontláb


taxă a scontului, taxă de scont (2) - leszámítolási díj, diszkont


taxă adiţională - felár


taxă compensatorie - kiegyenlítő díj


taxă consulară - konzuli illeték


taxă de autoaprovizionare - önellátás mértéke


taxă de export - exportadó


taxă de import - importadó


taxă de înregistrare - regisztrációs adó


taxă de mediu - környezetvédelmi adó


taxă de timbru - bélyegilleték


taxă de tranzit - tranzitdíj


taxă lunară de menţinere - számlavezetés díja


taxă pe camion - úthasználati díj


taxă pe combustbil - üzemanyagadó


taxa pe valoarea adăugată (TVA) - általános forgalmi adó (afa), hozzáadottérték-adó, értéknövekedési adó


taxă pentru folosirea infrastructurii - infrastruktúra-használati díj


taxă reprezentativă - irányadó árfolyam


taxă rutieră - autópályadíj


taxă vamală - vámtétel


taxă vamală ad valorem - értékvám


taxă vamală anti-dumping - dömpingellenes vám


taxă vamală compensatorie - kiegyenlítő vám


taxă vamală de export - kiviteli vám, export vám


taxă vamală de import - behozatali vám, importvám


taxă vamală pentru produse agricole - mezőgazdasági lefölözés


taxă vamală protecţionistă - védővám


taxe poştale - postai díjszabás


taxe şi comisioane - költségek, díjak, jutalékok


tehnica construcţiilor - építéstechnika


tehnici de producţie - termelési technika


tehnologia informaţiei - információtechnológia


tehnologia materialelor - anyagtechnológia


telecomunicaţii - távközlés


teleconferinţă - videokonferencia


tendinţă - irányzat, tendencia


tendinţă crescătoare - emelkedő irányzat, növekvő irányzat, emelkedő tendencia, növekvő tendencia


tendinţă descrescătoare - csökkenő irányzat, csökkenő tendencia


teren agricol - mezőgazdasági földterület


teren arabil - szántóterület


teren comun - közösségi földterület


teren de construcţie - építési terület


teren în asolament - ugar


teren în proprietatea statului - állami tulajdonú földterület


teren industrial - ipari terület


teren necultivat - parlagon hagyott föld


teren redat agriculturii - ismét hasznosítható földterület


termen de garanţie - szavatossági idő, jótállási idő


termen de livrare - szállítási határidő


termen de plată - fizetési határidő


termen de prescripţie - elévülési idő


termen de publicare - kiadási határidő


termen limită de plată - fizetési határidő


terminologie - terminológia


terţ - harmadik fél, harmadik személy


tezaurizare - felhalmozás, tezaurálás


titlu de valoare (titluri de valoare) - értékpapír (értékpapírok)


titluri de stat - államkötvények


titluri de stat - állampapírok


titluri de valoare la ordin - rendeletre szóló értékpapírok


titluri de valoare la purtator - bemutatóra szóló értékpapírok


titluri de valoare nominative - névre szóló értékpapírok


titulare de cont - számlátulajdonos


tractor - mezőgazdasági vontató


trăgător (al unei cambii) - intézvényező, kibocsátó, kiállító


trăgător (al unui cec) - kibocsátó, kiállító


tragere (duntr-un credit) - lehívás


tranşă (de credit/de împrumut) - részösszeg, részlet


transbordare - átrakás


Transdanubia Centrală - Közép-Dunántúl


Transdanubia Meridională - Dél-Dunántúl


Transdanubia Occidentală - Nyugat-Dunántúl


transfer al proprietăţii - tulajdonátruházás


transfer de capital - tőkeátutalás


transfer de competenţă comunitară - hatáskör-átruházás


transfer de informaţii - információcsere


transfer de proprietate - tulajdonátruházás


transfer electronic de valori - elektronikus pénz


transferarea afacerilor - vállalkozási tevékenység áthelyezése


transferul drepturilor de pensie - nyugdíjjogosultság átruházása


transliterare - átírás


transmisia datelor - adatátvitel


transparenţă administrativă - közigazgatás átláthatósága


transparenţă în luarea deciziilor - döntéshozás átláthatósága


transport de mărfuri - áruszállítás


transport de pasageri - személyszállítás


transport de suprafaţă - felszíni szállítás


transport feroviar - vasúti közlekedés


transport fluvial - vízi közlekedés


transport fluvial intern - belvízi közlekedés


transport interjudeţean - hátországba történő szállítás


transport intern - belföldi közlekedés


transport pe cont propriu - saját számlás fuvarozás


transport public - tömegközlekedés


transport urban - városi közlekedés


tranzacţie - tranzakció


tranzacţie - ügylet, tranzakció


tranzacţie bursieră - tőzsdeügylet, tőzsdei ügylet


tranzacţie comercială - kereskedelmi ügylet


tranzacţie de schimb valutar - devizaügylet


tranzacţie financiară - pénzügyi tranzakció


tranzacţie la termen - határidős ügylet


tranzacţie la vedere - azonnali ügylet, prompt ügylet


tranzacţie speculátivă - spekulációs ügylet


tranzit - átszállítás


tranzit comunitar - közösségi árutovábbítás


tranzit vamal - vámtranzit


tranziţie economică - gazdasági szerkezetváltás


tranziţie la economia de piaţă, trecere la economia de piaţă - a piacgazdaságba való átmenet, a piacgazdaságra való áttérés


tras (al unei cambii) - intézvényezett, címzett


tras (al unui cec) - utalványozott


trezorerie - államkincstár


tribunal comercial - kereskedelmi bíróság


tribunal cu jurisdicţie specială - különbíróság


tribunal de proximitate - helyi jogszolgáltatás


tribunal penal - büntetőbíróság


tribunale ale muncii - munkaügyi bíróság


troc - árucsere, cserekereskedelem


trust - tröszt


tutelă - gyámság


TVA - ÁFA